ruet

Osteopaatia- ja Manuaalpraktikate Assotsiatsiooni eetikakoodeks toetab aluspõhimõtet, mille kohaselt osteopraktiku ja manuaalpraktiku (edaspidi OM-meistrid) esmane eesmärk on võimaldada patsiendile kvaliteetseid terviseteenuseid.

 1. OM-meistrid peavad osteopaatia- ja manuaalpraktikate kasutamisel järgima kõrgeid kvaliteedistandardeid.
 2. OM-meistrid peavad säilitama professionaalse ja isikliku käitumise kõrge taseme, järgima kõiki riigi seadusi ja eeskirju.
 3. Terapeutilised suhted klientidega peaksid põhinema vastastikusel austusel, usaldusel ja koostööl. Nende põhimõtete kohaselt peavad OM-meistrid kliendi ja/või kliendi esindajatega suhtlemisel näitama absoluutset ausust. Ei tohiks olla eksitav, andes valesid või alusetuid ootusi positiivsete tulemuste suhtes. Kliendi ja/või kliendi esindajaga suhtlemisel ei tohi nad kunagi moonutada oma haridust, arvesse võetuid andmeid, kvalifikatsiooni ega tervise parandamise võimalusi ja mahtu.
 4. OM-meister kohustub hoidma ja kaitsma kliendi konfidentsiaalset teavet, välja arvatud juhtudel, kui klient ise nõustub konfidentsiaalse teabe avaldamisega/edastamisega või juhtudel, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus.
 5. OM-meistrid peaksid andma teavet hõlbustades osteopaatia- ja manuaalpraktikate põhimõtete arusaamist, et võimaldada kliendile teha teadlikku valiku pakutava osteopaatia- ja manuaal mõju osas. Klient peab ise otsustama sellise mõju kohta.
 6. OM-meistri ja kliendi vahelised suhted nõuavad, et spetsialistid ei kasutaks klientide usaldust ja sõltuvust oma huvides. Seksuaalne üleastumine on käitumisviis, mis kahjustab avalikku heaolu ja kahjustab kliente nii individuaalselt kui kollektiivselt. Seksuaalne üleastumine ära kasutab terapeudi ja kliendi vahelisi suhteid ning on avalikkuse usalduse rikkumine.
 7. OM-meistrid on kohustatud pidama nõu tervishoiutöötajatega, suunama kliente eriarstide juurde, kui on vähimatki kahtlust oma pädevuse osas või kliendi soovil.
 8. OM-meistril on õigus vabalt valida kliente, kellele nad terviseteenuseid pakuvad, samuti kliendil on õigus valida, kes osutab talle terviseteenuseid. OM-meistri otsused ei tohi siiski põhineda rassil, usul, rahvusel, rahvusel, usul, soolistel erinevustel, ebasoodsatel tingimustel või seksuaalsuhetes.
 9. OM-meistrid peavad käituma ulatusliku kogukonna liikmetena, kes tegelevad tervise edendamisega, ennetades terviseprobleeme ja leevendades kannatusi. OM-meistrid peavad tegema koostööd teiste tervishoiutöötajatega, et kaitsta ja parandada elanikkonna tervist, et vähendada haigestumust, suurendada funktsionaalset võimekust ja parandada elukvaliteeti.
 10. OM-meistri poolt osutatavate teenuste reklaam peaks olema tõene ja täpne, kooskõlas selle spetsialisti kvalifikatsiooniga ja pädevusega. Reklaam ei tohi ära kasutada klientide haavatavust, ei tohi neid eksitada ja peab järgima kõiki eeskirju ja riiklikes õigusaktides sätestatut professionaalse reklaami kohta.
 11. OM-meister peab kaitsma avalikkust ja professionaalset ühendust, teatades ebaprofessionaalsuse, ebaeetilisuse, asjatundmatuse ning ebaseaduslikke tegevuste juhtumitest vastavatele asjaomastele asutustele ja organisatsioonidele ning peavad olema valmis anda tunnistusi kohtus ja halduskuulamistel.
 12. OM-meistrid on kohustatud püüdma tagada, et nende käitumine ei põhjustaks professionaalse ebaeetilisuse tekkimist. Et mitte kahjustada üldsuse usaldust, tuleks vältida igasugust eetika arvel toimuvat tegevust.
 13. OM-meistrid kohustuvad parandama oma kvalifikatsiooni ja aitama teistel omandada teadmisi ja oskusi osteopaatia- ja manuaalpraktika valdkonnas. Nad peavad hoidma teoreetilise ja praktilise väljaõppe kõrgeimad standardid, tagades levitatava teabe täpsuse ja täielikkuse.